Nadal krucho z popytem na kredyt, werbalna interwencja Lagarde